Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

27. Sayı

 

Doç. Dr. Yenal ÜNAL

Bartın’da Ticaret, Sanayi ve Madencilik Faaliyetlerinin “Bartın Rehberi” Adlı Kaynak Eser Temelinde Analizi

Analysis of Trade, Industry and Mining Activities in Bartın on the Basis of the Work Named “Bartın Guide”

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661040

 

Öğr. Gör. Dr. Şahin GÜMÜŞ / Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÇÖRTÜK

Pisye–Pladasa Koinonuna Bağlı Kırsal Yerleşim İzleri

Traces of The Rural Settlements in Koinon of Pisye–Pladasa​​

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661075

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral KUZGUN

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yakup Kadri’nin Kadınlığa Bakışını Değerlendirmek

Assessment of Yakup Kadri’s View on Womanhood from the Ottoman Period to the Republican

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661115

 

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Hamza BAĞLAMA

Sömürgecilik Sonrası Britanya Romanında İki Boyutlu Yabancılaşma Süreci

The Process of Double Alienation in the Postcolonial British Novel

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661120

 

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla YENİDÜNYA GÜRGEN

Napolyon’un Şark Politikasını İhyâ Etmek: Horace Compte Sebastiani’ın İstanbul-Mısır Seyahatleri (1801–1802) ve Raporları

Reviving the Oriental Policy of Napoleon Horace Compte Sébastiani’s Istanbul-Egypt Journeys (1801–1802) and Reports

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661129

 

Ekrem TAK

XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı Katl Davalarında Bürokratik Prosedür: Mahkeme ve Dîvân Kayıtları Üzerine Bir İnceleme

The Bureaucratic Procedure in the Ottoman Homicide Cases in 16-17th Centuries: A Study on the Records of the Imperial Concil and Court Records

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661133

 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz FEDAKAR

Kulle (Turnu) ve Niğbolu Kalelerinin Tamirat ve Tahkimi ile Bölgeye Yapılan Avusturya Taarruzları (XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde)

Repair and Fortification of Kulle (Turnu) and Niğbolu Fortresses and Austrian Attacks on the Region (During the Last Quarter of the 18th Century)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661146

 

Prof. Dr. Ertan GÖKMEN

Aydın Vilayet Yıllıklarındaki Takvimlerde Önemli Günler

Famous Days In Calendars Of Aydın Province Annuals

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661155

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Osmanlılara Karşı İttifak Arayışları: Safevî Elçisi Hüseyin Ali Bey’in Avrupa Temasları (1599-1602)

A Search for Alliances Against the Ottomans: Contacts of the Safavid Envoy Hüseyin Ali Bey with the European States (1599-1602)

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661161

 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK

Türkçede “Zamanüstülük”

Timeless in Turkish

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661172

 

Hilal AKTUR

Spolia Use in Murad I Hüdavendigar Mosques in the Çanakkale Region

Çanakkale Çevresinde I. Murad Hüdavendigar Camilerinde Devşirme Malzeme Kullanımı

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661186

 

Dr. Arş. Gör. Mesut KARAKULAK

Haydut ve Devlet: Yermak’ın Batı Sibirya Seferi

Bandit and State: Western Siberia Expedition of Yermak

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661192

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül SARIDİKMEN

Ressam Hoca Ali Rıza ve Çanakkale Kumkale'de Bir Çeşme: Moldovanlı Ali Paşa Çeşmesi

Painter Hoca Ali Rıza and a Fountain in Kumkale: Moldovanlı Ali Pasha Fountain

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661203

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN

Keçecizade İzzet Fuat Paşa Biyografisine Katkı Beş Yıl Sonra Doğmak Üç Yıl Önce Ölmek

A Contribution toTheBiography of Keçecizade İzzet Fuat Paşa to Born Five Years Later to Die Three Years Ago

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661209

 

Doç. Dr. Funda SELÇUK ŞİRİN

Türk Siyasetinde Bir Kırılma Noktası: Falih Rıfkı Atay Yazınında Yassıada Duruşmaları

A Breakıng Poınt in Turkısh Politics: Yassıada Trials in the Works of Falih Rıfkı Atay

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661213

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali HÜSEYİNOĞLU / Dr. Öğr. Üyesi Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK

Yunanistan’daki Roman haklarının Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü Işığında Sorgulanması

Questioning the Roma Rights in Greece through lenses of the European Union as a Normative Power

DOI: https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.661221

Ekler

1- yenal unal.pdf
10-secil hirik.pdf
11-hilal aktur.pdf
12-mesut karakulak.pdf
13- gül sarıdikmen.pdf
14-mustafa arıkan.pdf
15- funda selcuk sirin.pdf
16- ali huseyinoglu.pdf
2-sahin gumus_ufuk cortuk.pdf
27. Sayı Tam Dosya.pdf
3- meral kuzgun.pdf
4- sercan hamza baglama.pdf
5-suheyla yenidunya.pdf
6- ekrem tak.pdf
7-cengiz fedakar.pdf
8-ertan gokmen.pdf
9-emrah naki.pdf