Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

25. Sayı

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Yıl / Year 16 Sayı / Number 25 Güz / Autumn 2018

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA

The People’s Houses as a Model of Non-Formal Education in Turkey (1932-1951)

Türkiye’de İnformal Eğitim Modeli Olarak Halkevleri (1932-1951)

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475812

 

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ

Çanakkale Seramikleri; 17. Yüzyıl Sonundan 21. Yüzyıla

Çanakkale Ceramics from the Late 17th to 21st Century

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475815


Doç. Dr. Yenal ÜNAL

Refik Halit Karay’ın Eserlerinde I. Dünya Savaşı, Anadolu’da Sosyal Hayat ve Göç

The First World War, Social Life in Anatolia and Migration in Refik Halit Karay’s Works

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475819

 

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla YENİDÜNYA

Atabegân-ı Saltanat Avrupa'ya Özenen Müceddidler mi? Heterodoks Zındıklar mı?

Atabegân-ı Saltanat: Innovators (Mujaddids) Who Imitated Europe or Heterodox Atheists?

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475822

 

Dr. Kubilay ERMAN

Afshar Nader Shah: Military Leadership, Strategy and the Armed Forces During his Reign

Afşar Nadir Şah: Askerî Liderlik, Strateji ve Hükümdarlığı Döneminde Silahlı Kuvvetler

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475826

 

Dr. Öğr. Üyesi Azer Banu KEMALOĞLU

Remembering Rupert Brooke and Siegfried Sassoon in Gelibolu Novels

Çanakkale Romanlarında Rupert Brooke ve Siegfried Sassoon’u Anmak

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475828

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TUNCER

Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Dıvıner”  Üzerine Bir Değerlendirme

Destinaion Marketing and Transmedia: An Evaluation on “The Water Diviner”

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475833

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Savaş YELOK

Özbek Şair Mahmut Hadiyev (Batu) ve Eserleri Hakkında

A Study on Mahmut Hâdi (Batu) and His Works

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475836

 

Doç. Dr. Dilek KANTAR

Dark Humor in the Trenches of Gelibolu

Gelibolu Hendeklerinde Kara Mizah

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475841

 

Doç. Dr. Erdoğan KELEŞ

Sultan Abdülmecid Döneminde (1839-1861) Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü

Canalize Attempt Between Danubian-Black Sea During The Reign of Sultan Abdülmecid (1839-1861)

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475845

 

Doç. Dr. Hülya BOYANA

Gaius Sallustius Crispus’un De Coniuratione Catilinae’da Beliren Tarihçi Kişiliği

Gaius Sallustius Crispus’ Emerging Historian Personality in De Coniuratione Catilinae

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475847

 

Arş. Gör. Dr. Cafer GÜLER, Doç. Dr. Serdar SARISIR

Türk Siyasi Hayatında Açık Mektuplar (1950-1960)

Open Letters in Turkish Political Life (1950-1960)

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475851

 

Doç. Dr. Şerif KORKMAZ

Üsküp Sanayi Mektebi (1897-1912)

The Industry School of Skopje (1897-1912)

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475854

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ŞENTÜRK

Çanakkale Vilayeti’ne Mübadillerin Yerleştirilmesi (1923-1930):  Tasfiye Talepnamelerine Göre Bir İnceleme Ve Değerlendirme

The Settlement of Refugees in Çanakkale (1923-1930): An Analysis and Evaluation According to Liquidation Requests

DOI 10.17518/canakkalearastirmalari.475860

Ekler

1 Behçet Kemal YEŞİLBURSA.pdf
10 Erdoğan KELEŞ.pdf
11 Hülya BOYANA.pdf
12 Cafer GÜLER, Serdar SARISIR.pdf
13 Şerif KORKMAZ.pdf
14 Ayşegül ŞENTÜRK.pdf
2 Billur TEKKÖK KARAÖZ.pdf
3 Yenal ÜNAL.pdf
4 Süheyla YENİDÜNYA.pdf
5 Kubilayhan ERMAN.pdf
6 Azer Banu KEMALOĞLU.pdf
7 Mehmet TUNCER.pdf
8 Veli Savaş YELOK.pdf
9 Dilek KANTAR.pdf
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı C.16 S.25 Güz 2018 [Tam Sayı].pdf