Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

24.Sayı

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies

Yıl / Year 15 Sayı / Number 24 Bahar / Spring 2018

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Eylem Tekemen

Altındaş 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Kuraklığın Ankara’ya Yansıması

The Reflection of the Drought in the Ottoman State to Ankara in the 19th Century 


Bilgin Güngör

Bir Ütopyacı İtkinin Yansımaları: Sait Faik Abasıyanık’ın Edebi Eserlerinde Ütopya

Reflections of an Utopian İmpulse: Utopia in Sait Faik Abasıyanık’s Literary Works 


Ömer Kul

1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetiminin Tutumu

The Struggle of East Turkestan After 1949 in Abroad and the Attitude of Taiwan Goverment 


Mehmet Ali Yolcu

Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği

Çanakkale Folk Botany in the Context of Traditional Ecological Knowledge


Semiha Altıer

Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları

The Traces of the Sufi Environment in the Ottoman Period in Çanakkale: Buildings of the Tariqa 


Yavuz Selim Çeloğlu

Çanakkale Cephesi’nde 5’inci Ordu Menzil Teşkilatı

5th Army Range Organization at the Dardanelles Front


Metin Ünver

Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kumpanyası, 1883-1911

Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Steamship Company, 1883-1911 

 

Kübra Ekiz Barış

Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

Bozcaada Kimisis Teodoku Greek Orthodox Church 


Erkin Akan

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Londra Konferansı (21 Şubat 1921-12 Mart 1921)

The Conference of London in the Ottoman Archival Documents (21 February 1921-12 March 1921)


Volkan Marttin

Arşiv ve Hatırat Kayıtlarına Göre Muallim Necati Bey’in Savaş Fotoğrafçısı Olarak Görevlendirilmesi ve Diğer Fotoğrafçılık Faaliyetleri

Appointment of Teacher Necati Bey as a War Photographer and His Other Photography Activities According to Archive Records and Memoirs 


Müge Kübra Oğuz & Şerif Korkmaz

Lapseki Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler (1845)

Some Observation and Evaluation on the Social and Economic Structure of the District of Lapseki (1845)


Gürhan Yellice

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınını Modernleştirme Girişimleri, Türk ve Dünya Basını (1926-1934)

Initiatives for Modernizing the Turkish Woman, the Turkish and the World Press in Early Republic Period (1926-1934) 


Neriman Ersoy Hacısalihoğlu

19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi

The Development of the Town of Burgas in the 19th Century and its Importance in the Black Sea Trade 


Ebubekir S. Şahin

Şairle Sultan Arasında ‘İltifat’: Fuzulî’nin Kanunî Medhiyeleri

An ‘Apostrophe’ Between Fuzuli and Suleiman the Magnificent 

 

Ekler

CA_turkyilligi_24.sayi_Bilgin Güngör.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Ebubekir S. Şahin.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Erkin AKAN.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Eylem TEKEMEN ALTINDAŞ.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Gürhan YELLİCE.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_i-vi.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Kübra Ekiz Barış.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Mehmet Ali YOLCU.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Metin Ünver.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Müge Kübra OĞUZ_Şerif Korkmaz.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Ömer KUL.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Semiha ALTIER.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Volkan MARTTİN.pdf
CA_turkyilligi_24.sayi_Yavuz Selim ÇELOĞLU.pdf