Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
ISSN: 2148-0877

Sayı 15

 

resim412324  

Güz 2013, Sayı 15    

 

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

 

 Sunuş/Introduction  
I-VII                                                     
Heinz Richter
The Impact of the Confiscation of the Turkish Dreadnoughts and of the Transfer of Goeben and Breslau to Constantinople upon the Turkish Entry into WWI 
 Türk Dretnotlarına l Konulması ve Goben ile Breslav Gemilerinin İstanbul'a Transfer Edilmesinin Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi Üzerindeki Etkisi
1-16    
 
Salim Aydüz
İslam Dünyasının İlk Tıp Ansiklopedisi Firdevsü'l-Hikme ve Müellifi ?Ali b. Sehl Rabban Taberi: Hayatı ve Eserleri 
The First of the Islamic World Encyclopedia of Medicine and Author of Firdevsü'l-Hikma ? Ali b. Sahl Rabban al-Tabari: The Life and Works

17-33       
H. Yılmaz Küçüköncü
Bir Çanakkale Marşı  
A Çanakkale Anthem
35-51    
İsmail Sabah
Çanakkale'ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul'da Okullara Yansımaları 
The First Days of Military Landing to Dardanelles, and İts İmpact on Schools in İstanbul
53-76    
Aşkın Koyuncu 
Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale'de Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri  
Non-Muslim and Foreign Schools in Canakkale in the Light of Tanzimat-Period Education Reforms
77-127    
Burhan Sayılır
1917 Yılında Kafkas Cephesi'nde III. Ordu'ya Mensup 1869-1898 Doğumlu Askerler Üzerinde Yapılan Ankete Göre Askerlerin Aile Yapısı ile İlgili Bazı Bilgiler 
Soldiers of the 3rd Army in the Caucasus Front in 1917, According to the Survey Administered to Soldiers Born in 1869-1898, Some Information About the Structure of the Families of Soldiers
129-144    
Azer Banu Kemaloğlu 
Proje Tanıtımı/ Project Promotion
145-147    

Ekler

1917 Yılında Kafkas Cephesi'nde III. Ordu'ya Mensup 1869-1898 Doğumlu Askerler Üzerinde Yapılan Ankete Göre Askerlerin Aile Yapısı ile İlgili Bazı Bilgiler .pdf
A Çanakkale Anthem.pdf
Azer Banu Kemaloğlu.pdf
Bir Çanakkale Marşı.pdf
Çanakkale'ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul'da Okullara Yansımaları.pdf
Güz 2013, Sayı 15 .pdf
İslam Dünyasının İlk Tıp Ansiklopedisi Firdevsü'l-Hikme ve Müellifi Ali b. Sehl Rabban Taberi- Hayatı ve Eserleri .pdf
Non-Muslim and Foreign Schools in Canakkale in the Light of Tanzimat-Period Education Reforms.pdf
Proje Tanıtımı - Project Promotion.pdf
Soldiers of the 3rd Army in the Caucasus Front in 1917, According to the Survey Administered to Soldiers Born in 1869-1898, Some Information About the Structure of the Families of Soldiers.pdf
Sunuş-Introduction.pdf
Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale'de Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri .pdf
The First Days of Military Landing to Dardanelles, and İts İmpact on Schools in İstanbul.pdf
The First of the Islamic World Encyclopedia of Medicine and Author of Firdevsü'l-Hikma Ali b. Sahl Rabban al-Tabari- The Life and Works. Sahl Rabban al-Tabari- The Life and Works.pdf
The Impact of the Confiscation of the Turkish Dreadnoughts and of the Transfer of Goeben and Breslau to Constantinople upon the Turkish Entry into WWI .pdf
Türk Dretnotlarına l Konulması ve Goben ile Breslav Gemilerinin İstanbul'a Transfer Edilmesinin Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi Üzerindeki Etkisi.pdf